فیزیک

توضیحات دسته بندی

ایده پرداز گرامی ، در این دسته بندی، ایده شما می تواند شامل عناوین و تیتر های زیر و یا مشابه آن ها  منظور گردد.


v    فیزیک اتمی، اپتیک و فوتونیک، پلاسما و لیزر

v    نانو فیزیک (نانولوله‌های کربنی، گرافین، ادوات نانومتری، حســـگرهای گازی، ســـلول‌های خورشیدی، نانوذرات)

v    فیزیک سطح (لایه‌های نازک، چند لایه‌ای‌ها، لایه‌های متخلخل، شیشه‌های خودتمیزشونده

v    سطوح پلاسمونی، خوردگی، بلورهای فوتونی، ابرآبدوستی و ابررسانایی

v    بیوفیزیک و سیســتم‌های پیچیده رشد تومور

v    مکانیک آماری (مدل‌های رشد سطح، فراکتال‌ها و سیستم‌های اسپینی)

v     ساختار پارتونی هدرون‌ها و هســـته‌ها

v    میدان‌های کوانتومی در فضا- زمان های خمیده، انرژی تاریک و ماده تاریک

v    کرومودینامیک کــوانتومی در نواحــی اختلالی و غیراختلالی

v    اثرات توپولوژیک در فیزیک ذرات