زمین شناسی

توضیحات دسته بندی


ایده پرداز گرامی ، در این دسته بندی، ایده شما می تواند شامل عناوین و تیتر های زیر و یا مشابه آن ها  منظور گردد.


v    اکتشاف منابع نفت و گاز و مواد معدنی

v    اکتشاف و بهره برداری از منابع آب‌ های زیرزمینی

v    خصوصیات مخازن نفتی و ارایه روش های دقیق ذخایر اقتصادی رسوبی

v    ابداع روش‌هـای نـوین آنالیز لاگ

v    روش های تحلیـل ساختاری نفت‌گیرها و هیدرودینامیک مخازن نفتی

v    اکتشاف و تخمین ذخایر سنگ های معدنی و صنعتی

v    تخمین ویژگیهای مهندسی مواد و مصالح زمین شناسی

v    مدلهای پیش بینی عملکرد ماشین های تونل بری